Fountainblue Apartments
Naxxar, Malta
Country
Malta
City
Naxxar
Function
Housing
Size
36,485 m2
Status
Design in 2016